Traditionele boerenerven

Traditionele boerenerven

De traditionele Brabantse boerderij van vóór 1940 heeft als belangrijkste kenmerk dat het een woonstalhuis is. Dat betekent dat woongedeelte en stalgedeelte gecombineerd zijn onder hetzelfde dak. Er bestaan verschillende typen boerderijen: hallehuis, kortgevelboerderij, krukhuis, hoekgevelboerderij, dwarshuis en langgevelboerderij, maar het zijn allemaal woonstalhuizen. Bij alle boerderijen is een duidelijke scheiding aanwezig tussen woongedeelte en stalgedeelte. Die scheiding weerspiegelt zich in de indeling van het erf. Het erf ter hoogte van het woongedeelte (woonerf) ziet er anders uit dan het erf bij het stalgedeelte (bedrijfserf). Juist zoals er meer aandacht geschonken wordt aan vormgeving en detaillering van het woongedeelte van de boerderij, zo wordt er ook meer aandacht geschonken aan het woonerf dan aan het bedrijfserf.

Bij de inrichting van erven bij boerderijen is dit het belangrijkste aandachtspunt: onderscheid tussen woonerf en bedrijfserf.

Boerderij op Esdonk met lindebomen op een zanderf

Lindebomen op het woonerf

Voor het woongedeelte van de boerderij bij de gevel waarin de voordeur zit (bij kortgevelboerderijen is dat de korte gevel, bij langgevelboerderijen is dat de lange gevel) komt meestal een aantal lindebomen voor. Afhankelijk van de breedte van het woongedeelte meestal drie of vier lindebomen. Ze hebben twee functies. Omdat ze veel water nodig hebben zorgen ze ervoor dat het woongedeelte (in ieder geval in de zomer) relatief droog bleef. De tweede functie is het beschermen van het dak (meestal van stro, later van riet) tegen storm. Soms zijn het leilinden, soms geknotte linden. De laatste soort kon ook als bliksemafleider dienen.

Boerderij in de Gemertse Broekstraat met een duidelijke scheiding tussen bedrijfserf en woonerf. Voor het woongedeelte lindebomen en een omhaagde bloemhof

Bloemhof op woonerf

Het erf bij het woongedeelte kende een aantal onderdelen. Op de eerste plaats de bloemhof. De plaats van de bloemhof is afhankelijk van het voorkomen van lindebomen voor de gevel. Als er geen lindebomen voor de voorgevel stonden dan was de bloemhof bij voorkeur gesitueerd pal voor de voordeur. Dat wil zeggen dat de bloemhof bij een kortgevelboerderij vóór de korte gevel lag, met de begrenzing in het verlengde van de lange zijgevels van de boerderij. Bij een langgevelboerderij lag de bloemhof voor de lange gevel, maar bleef beperkt tot het woongedeelte van die gevel. De bloemhof werd dan gescheiden in twee delen door een pad recht tegenover de voordeur. De bloemhof werd omgeven door een heg, meestal beuk, soms liguster).

Als er wel lindebomen aanwezig waren dan lag de bloemhof iets verder van de voorgevel verwijderd. Op de tussenruimte stonden dan alleen de lindebomen op een zanderf.

In sommige gevallen was er onvoldoende ruimte tussen voorgevel en de openbare weg voor de bloemhof. Dan stonden op deze ruimte alleen lindebomen. De bloemhof werd zo dicht mogelijk bij het woongedeelte van de boerderij gesitueerd.

De twee delen van de bloemhof hadden geen vaste indeling, maar om praktische redenen stonden de verschillende plantensoorten wel bij elkaar. Zo was er naast de eigenlijke bloemhof, die nagenoeg alleen bloemrijke planten kende, ook een kruidengedeelte met fijne keukenkruiden, waarbij soms ook de kleine groentesoorten zoals sla, spinazie, radijsjes, e.d. voorkwamen. In de bloemhof ook altijd een buxusstruik (palmbos).

Uit: Willem Iven, Miet, uitgeverij Distel, Den Bosch 1978
Miet en Thidder zijn boerin en boer op het Muizenhol in Bakel.

 Wel moet ik iejt opschreeve ovver d’n hof van Miete. ‘K zow Miete gruuwluk te kort doewn as ‘k dè zow vergète.

Miet durren hof waor ungevijer tiggenovver de vurste deujr. Dè waor ‘ne vrekte schonnen hof. Zô stillekes schon laog die daor alzelève mar hof te zin en volop bluumkes en gruuntes te geve. In Thidderen hof aachter de vèrrekes dor groeide niks as wa grof spul, van die knoepers van kolle en prèj en boeremoes en vruujg erpel. Mar in d’n hof van Miete dor stonne de bluumkes.

’T waor ‘ne goeie wèrmen hof. De buujkeheg ‘r umhinne waor hog en dik en deecht. Dor woonden aalt merlingen in en blaowpeepkes. En ok mölders woonden daor zat.
(……)
Ge hadt daor ‘nen hofpad, temidde deur d’n hof hinne van ’t portje nor aachtere. Dor nève stonne vnalderhaande plentjes. ’N hil dil snuffelkes en maogdepelmkes, van die mertse vjoiltjes en lievermennekes. En dan ha Miet daor growte bedde mî vnalderhaande flokse en mî de knillusroze en de poslillies en de keizerskrowne. En in de zommerdag blöjde dor de Jozzuplillies. En in de mèj de vraowehartjes. Oonder d’m mispelenbos wiesse ‘ne maacht van die wilde hiesintjes van die blaow. En dor kroop ’t zliefvraowebedstrowwe ok nor alle kaante hinne. As de weenter hillemol vurbij waor gong Miet al die kistjes mî gladjole en daliejasse zette, die ze glijk aachter op stal ha bewaort. En die blöjde dan in augustus dè ’t vrekte. Al ’n mond of wâ eerder stonne de zoomeraasters en de ridderspore en slaopmutskes volop mî de bloeme. En ok de kattestarte en d’ammerante en de stroj-bluumkes. En toch waore die ammel pas in april gezèjd. De slaopmutskes gonge glijk dicht tigge den tijd dè de bibbervleenderkes begozze te vliege en de tunnisbloeme owpe gonge. En as ’t dan nie te veul wèjde kooste ge dan de kamperfoelie zroike, die daor dör de heg hinne wies.

De plattegrond van de boerderij van Thidder en Miet op het Muizenhol in Bakel, zoals Willem Iven die tekende.

Moeshof

Naast een bloemhof was er een moeshof met groenten, vooral de grovere groentesoorten, zoals bonen, koolsoorten, e.d. De moeshof was omgeven door een beukehaag of liguster.

Boomgaard

Bij een boerderij hoort een boomgaard met hoogstamfruitbomen en verschillende bessenstruiken. De boomgaard werd omgeven door een haag, meestal een meidoornhaag.

Citaat van Willem Iven: “De zwarte bizzeme hân een rooi kleur, umdè ze nog gruujn waore.”

Bedrijfserf

Het bedrijfserf moest vooral functioneel zijn. Dat betekent veel ruimte voor de agrarische bedrijvigheid. Meestal was het bedrijfserf daarom leeg. Het bestond feitelijk uit een zanderf. Vast aangestampt en aangereden zand, dat op zaterdagen in visraatmotief werd aangeharkt.

Natuurlijk kwamen op het bedrijfserf de nodige bijgebouwtjes voor. Bij hallehuizen stond in het algemeen een grote losstaande schuur, bij kortgevel en langgevelboerderijen ontbraken deze veelal. Er kwamen wel kleine gebouwtjes voor zoals bakhuis, varkensstal,  kippenhok, wagenschuur, e.d.

Aan de rand van het erf bij de bijgebouwtjes meestal hoogopgaande bomen zoals kastanje, walnoot, beuk en eik. Soms ook fruitbomen als er geen afzonderlijke boomgaard was.

Op het erf vaak ook plaats voor vlierstruiken en mispels.

Citaat van boerenapostel pater Gerlacus van den Elsen, oprichter van de Brabantse Boerenbond.

“Een waar sieraad is een bloementuin voor het woonhuis. Een boomgaard en moestuin is niet te missen. Zij verschaffen ontzaglijk veel nut en voordeel aan de keuken, geven een aangename verpoozing aan het zware boerenwerk, bekoren en verlustigen het oog van huisgenooten en vreemdelingen, als tenminste de omtuining behoorlijk wordt opgeknapt, de boompjes op tijd en met smaak gesnoeid worden, als er orde heerscht en netheid. De schoonheid kan nog verhoogd worden door linden, beuken en andere opgaande boomen, die de boerderij omgeven, die ze beschermen tegen stormwinden en tevens dienst doen als bliksemafleiders.”

Nieuwe erfinrichting

Veel bewoners van boerderijen hebben veel waardering voor het traditionele gebouw en ook voor de traditionele erfinrichting. De meeste nieuwe bewoners zijn van beide aspecten niet altijd op de hoogte. Men weet niet meer hoe traditionele boerderijen eruit zien en hoe ze waren ingedeeld. Dat geldt evenzeer of nog meer voor de traditionele erven. Nieuwe bewoners willen vaak bij voorkeur een traditioneel erf, maar kunnen nergens informatie halen over die traditie. Hoveniersbedrijven zijn meestal ook niet op de hoogte, terwijl de opdrachtgever daar vaak wel van uit gaat.

Goede en eerlijke voorlichting over traditionele erven zal er toe leiden dat nieuwe bewoners steeds meer overgaan tot het aanleggen van dat soort erven.

Woon- versus bedrijfserf

De meest voorkomende fout bij de aanleg van erfinrichtingen wordt gemaakt door het onderscheid tussen woonerf en bedrijfserf niet te handhaven. Vaak worden bij boerderijen de grote dubbele stal- en schuurdeuren niet meer als zodanig gebruikt. Vaak wordt dan helaas de siertuin van het woongedeelte doorgetrokken langs het bedrijfsgedeelte en dwars voor de niet meer functionele deuren. Het verdient aanbeveling om het onderscheid tussen woonerf en bedrijfserf te handhaven en de ruimte voor stal en schuurdeuren open te laten. In ieder geval geen heg te planten.

Het zanderf tussen deze boerderij en de weg (Broekstraat) is verdwenen en een omhaagde tuin geworden, ook ter hoogte van de staldeuren.

Gesplitste boerderijen

Veel traditionele boerderijen zijn inmiddels niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf, maar in gebruik genomen als woonboerderij. Soms is de woonboerderij gesplitst in twee woningen, waarbij voormalig woongedeelte en voormalig stalgedeelte beide een zelfstandige woning zijn geworden. In dat geval is het extra moeilijk om het onderscheid tussen woongedeelte en voormalig bedrijfsgedeelte te handhaven. Eigenaars zijn zich in het algemeen niet bewust van dit onderscheid, maar zijn vaak best bereid om bij de erfindeling daar rekening mee te houden.

Gazon

Een gazon maakt geen onderdeel uit van het traditionele erf. Dat wil niet zeggen dat een gazon niet zou kunnen, maar dan liefst alleen op plaatsen waar in de traditionele opzet lege ruimte voorkwam. Bijvoorbeeld onder de lindebomen voor het huis of voor de grote stal- en schuurdeuren. Een zanderf heeft cultuurhistorisch gezien de voorkeur. Imitatie van een zanderf is ook mogelijk middels grijs gekleurd steengruis of iets dergelijks.

Bijgebouwen en zo

Kleine bijgebouwtjes kunnen het erf een traditioneel uiterlijk geven. Te denken valt aan een traditioneel bakhuis in plaats van een confectie tuinhuis. Ook een klein kippenhok met aangrenzende kippenren, vanaf de openbare weg zichtbaar, draagt daaraan bij.

Bij traditionele boerderijen hoort ook een houtmijt (mutsertmijt), waarop jaarlijks het snoeihout kan worden toegevoegd.

Een mutsertmijt op het erf. Het is een idee om snoeihout te “bewaren”.

Hekwerk

Bij agrarische bedrijven komt steeds vaker hekwerk voor dat grote delen of soms het gehele erf omsluit. Hekwerk is soms functioneel en moeilijk te vermijden. Het verdient aanbeveling om hekwerk te kiezen met een beperkte hoogte. Wanneer dan tegelijkertijd een heg wordt aangeplant die het hekwerk aan het oog onttrekt dan is de functie toch gewaarborgd.

Ook de entree van agrarische bedrijven wordt soms voorzien van een kolossaal hek dat opengeschoven kan worden. In sommige gevallen is het afsluiten van het erf niet te vermijden (verplicht?). Echter de precieze plaats van een dergelijke poort is bepalend voor het beeld. Het is in sommige gevallen mogelijk het hek niet pal langs de openbare weg te plaatsen, maar verderop op het erf. Als het woonhuis een traditionele boerderij betreft verdient het aanbeveling om de nieuw te plaatsen poort verder van dat gebouw te plaatsen in een nieuwe inrit. Beplanting met struiken kan in dit soort gevallen ook veel effect hebben.

Boerderij aan de Wijnboomlaan met wel erg opvallend hekwerk

Bermsloten

Alhoewel niet direct behorend tot de inrichting van erven toch een opmerking over het dempen van bermsloten.

Het komt steeds vaker voor dat bij woonhuizen in het buitengebied een nieuwe tuin wordt aangelegd tussen woonhuis en openbare weg, waarbij een bermsloot die op die plaats van oudsher voorkomt, bij de tuin wordt getrokken. Bermsloten zijn echter dermate beeldbepalend dat een dergelijke ingreep een groot negatief effect heeft op de beeldkwaliteit. Bermsloten dienen gehandhaafd te blijven. Een eventueel gewenste afscheiding tussen tuin en sloot in de vorm van een heg is zeer goed mogelijk. Het verdient aanbeveling om in het bestemmingsplan een aanlegvergunning te koppelen aan het dempen van bermsloten.

Boerderij op Milschot. De voormalige bermsloot is ter hoogte van de boerderij gedempt.

Deze tekst is opgesteld ten behoeve van o.a. ambtenaren en hoveniersbedrijven die mensen in het buitengebied adviseren over erfbeplanting en erfinrichting in de gemeente Gemert-Bakel.

Jan Timmers, 18 september 2005.