Thomas van Haselbosch en nakomelingen

In november 2019 is een eerdere versie van dit overzicht vervangen en verbeterd.

I Thomas (Maes) van Haselbosch,
Geboren ca 1350, overleden voor 1404
Gehuwd ca 1375 met Aleyt
AKDOG regest 125 dd 14-2-1404: Maes zoon van wijlen Maes van Haselbosch krijgt de halve Haselbosch in erfpacht
AKDOG regest 126 dd 9-3-1404: Johan van Hazelbosch zoon van wijlen Maes van Hazelbosch krijgt de halve Haselbosch in erfpacht (incl Paeshoef).
Gemert R96 nr 97 dd 31-5-1480: eertijds Maes en Jan zonen van wijlen Maesen van Haeselbosch en hun zusters Lutgarde en Aleyt
kinderen
a. Maes die Scriver, volgt IIA
b. Luytgard; Helmond R 224 nr 761, 12 juli 1481, Luytgard dochter van Maes van Haselbosch, genoemd tegelijkertijd met Jan van der Meijen als man van Aleyt, en Maes en Jan zonen van Maes van den Hazelbosch
c. Aleit; gehuwd met Jan Jans van der Meijen; Helmond R 216 nr 584 f89, 16-2-1424 Jan van der Meijen wilen Jans soen van der Meijen wittich man Aleyten sijns wijfs dochter wilen Maes van Hazelbosch, , grond in Milheeze gelyc Janne dat vierdel verstorven ende dair nae te deel gevallen is van doiden des voirs. wilen Maes sijns wijfs vader ende Aleyten sijns wijfs als hi seide;
d. Lambrecht; Helmond R216 nr 370 10 augustus 1423, Maes dieScriver van Ghemert en Lambrecht brueder van Maes die Scriver; Helmond R 216 nr 584 1420-1429 Lambrecht Maessoen van Hazelbosch en Maes van den Haselbosch en Aleyt sijn wijf. ook genoemd als belendende Lambrecht wilen Maes soen van Hazelbosch.
e. Johan/Jan; Jan die jongste soen van Maes van Hazelbosch. Gezien de toevoeging zou er nog een oudere broer kunnen zijn, die evenwel nergens meer genoemd wordt. Volgt IIB.
f. Hadewig; BP 1426-1427 f8v Deurne dd 6-11-1426, Evert vander Haghen gehuwd met Hadewig dochter wijlen Thomas van der Hazenbosch

Opmerking: Poorterboek van Helmond (BL 1963) vermeldt anno 1423 Thomas en Johannes fratres, filii Thome Cirothecarii (broers, zonen van Thomas Handschoenmaker).

IIA Maes die Scriver van Haselbosch, schepen van Gemert 1421-1426;
Geboren ca 1370, overleden voor 1443.
Gehuwd ca 1390 met Liesbeth dochter van Peter Jan Zweneldenzoon
BP 1387-1390 f 215 Bakel en BP R1217 f12 dd 22-10-1446 Thomas die Scriver zoon van Thomas van Haselbosch;
AKDOG regest 125 dd 14-2-1404: Maes zoon van wijlen Maes van Haselbosch krijgt de halve Haselbosch in erfpacht
BP 1418/19; Helmond R218 f164 dd 7-2-1439 Maes die Scriver van Gemert Maes soen van Haezelbosch
BP 1442-1443 Bakel f 120v: Floris Janss van Vijffeijcken; wijlen Thomas die Scriver zn. w. Thomas vanden Hazenbossche, en zijn zn. Thomas; Kathelijn dr. w. Hubrecht van Gemert zn. w. Jan Zwenelden, weduwe Gielis Scoerwegge
AKDOG regest 149 Maes Scrijver en zijn broer Jan.
Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 216, akte 370. fol. 66, 10 augustus 1423
Maes die Scriver van Ghemert heeft erflic vercocht Arnde wilen Matheeus soen van Stiphout tvierdel van enen houtwas metten gronde welc alinge gront haudende is vier loepenzaet gelegen tot Milheze inder dingbanc van Bakel e.z. Jans Tymmermans, a.z. die straet, e.e. Jans Hoeberchs, a.e. Lambrechts wilen Maes vercoepers brueder was. Belast met grondchijns.
kinderen
a. Maes
b Jan. Volgt IIIA
Gemert R96 nr 262, 263, 264 en 265: dd 20-1-1483: Jan Maes en zijn broer Maes Maes. Jan Maes heeft een zoon Henric bij wijlen zijn vrouw Heylwig dt w Koersken Berchs. Onduidelijk is of deze broers tot de familie Haselbosch behoren. Mogelijk gaat het om de kinderen van Maes die Scriver. Maes die Scriver had tenminste één zoon, die Maes heette.

IIB Jan Maes van Haselbosch, geboren ca 1370, gehuwd ca 1390, overleden voor 1448
In R Helmond dd 11-2-1499 wordt vermeld Meus Goijkens zoon van wilner Goyaert Scoemekers (met kinderen Geertrui, Hendrik, Dirk) die eigenaar is van goederen samen met Willem Gerarts Fien, Goyart die Werm en Thomas de jongste, zoon van wijlen Jan Maessoen. Het gaat om goederen in de Leek in Beek en Donk.
Kinderen
a. Maes Jan Maes van Haselbosch alias van de Locht, Volgt IIIB
b Michiel Jan Maes, volgt IIIC
c Roeff; Helmond R224 nr 761 12-7-1481 Maes, Roeff, Michiel, Heylwich, kinderen van Jan van den Haselbosch, volgt IIID
d Heylwich, gehuwd met Peter Maes van der Poerten. Helmond R224 nr 761 12-7-1481, Gemert R95 nr 26 dd 11-11-1473 is Peter belendende van de erfgenamen van Maes Jan Maes
BP 1447-1448 Bakel f97v
Thomas zn. w. Jan Thomas vanden Hazelberch (en Jan op fol.98)
hoeve tgoet “ter Rijt” (van Goyart Carper)
Rechterlijk Archief Helmond, Oud Invnr 224 Nieuw Invnr 3797 akte 761. fol. 289. blz. 249.
Jan + Jan zn. v. Symon Brouwers
Kathelijn Symons Brouwers vr. v. Jan Dirx vanden Bleeck
Lens Mols weduwnaar van Lijsbet dr. v. Corstens vanden Mortel
hebben erflic vercocht
Corsten zn. v. Dirc Maes van der Vesten
1 mud rog van 5 mud
ut enen goede geheiten Ter Rijt (Bakel)
Maes + Jan zn. v. Maes van den Hazelbosch
Jan van der Meyen man v. Aleyt dr. v. Maes van den Hazelbosch
Luytgart dr. v. Maes van den Hazelbosch
Godevart Carper
Maes van den Hazelbosch + broer Roeff
Michiel van den Hazelbosch broer v. Maes en Roeff
Peter Maes vander Poerten man v. Heylwich vd Hazelbosch
Maes, Roeff, Michiel, Heylwich kn. v. Jan van den Hazelbosch
Jan vd Hazelbosch
Lambrecht van der Meijen
Symon die Brouwer
Cornelis Vrients – schepen
Jan Snoex – schepen
12 juli 1481

IIIA Jan Maes, geboren ca 1400, overleden na 1473
kinderen
a. Maes
b. Jan
c Hendrik; geboren ca 1440;
Gemert R95 nr 9 dd 12-1-1473 Jan Maes en zijn zoon Hendrik; Gemert R95 nr 10 dd 13-1-1473 Henrick Jan Maes en zijn oom Maes Maessoen; Gemert R96 nr 371 dd 10-2-1484: Jan nat zn w. Jan Maes van Haselbosch

IIIB Maes Jan Maes van Haselbosch, ook genoemd Van de Locht; geboren ca 1390; schepen van Gemert 1458, overleden voor 1473; gehuwd met Mechteld van de Locht (zie de bijlage)
(Gemert R95 dd 11-11-1473 wijlen Maes Jan Maes).
Kinderen:
a. Margriet, dochter van Maes van de Loekt, gehuwd met Joost Wijnric Strickaerts; Gemert R 96 nr 123 (31-5-1479). In 1481 wordt genoemd in R95 Joost zoon van wijlen Henric Wijnrix.
b. Liesbeth, overleden voor 1475; in 1498 genoemd als dochter van Maes van de Loekt, in 1495 dochter van Maes van Haselbosch; gehuwd met Jan Aert Ywens (Gemert R96 nr 97 31-5-1480; Gemert R98 nr 59), AKDOG749.r441, overleden na 1495; hieruit een zoon Jan die voor 1495 overleed. Gemert R96 nr 70; Gemert R95 nr 92 en 93: 2-3-1475 Jan Aert Ywens en wijlen zijn vrouw een dochter van Maes Jan Maesen van Haeselbosch
c. Marie; overleden voor 1483, gehuwd met Jan Peter van Cuyck (Gemert R95 nr 92, 1475); Gemert R96 nr 12 dd mei 1479; hieruit een zoon Goyart Jans van Cuyck
d. Heilwig, gehuwd met Peter van de Zande; Peter is overleden voor 1480; hieruit een zoon Maes Peter van de Sande, gehuwd met Liesbeth Jordens van de Spijker. Gemert R98 nr303, Maes wordt vermeld in 1480, 1481, 1484, 1495
e. Jan, natuurlijke zoon van Maes van Haselbosch bij Liesbet Dirk Pouwelsdochter (Gemert R96 nr 97 dd 31-5-1480)

IIIC Michiel Jan Maes, overleden voor 1474. Gehuwd ca 1445 met Yda [Eymbrechts], weduwe in 1483. Vermeld Gemert R95 dd 7-12-1473 wijlen Michiel Jan Maes, daar ook Jan Michiels (een zoon?); Gemert R96 nrs 286, 288, 289; Gemert R97 nr 73, nr 172
Zijn vrouw Yda was waarschijnlijk een zus van Willem Eymbrechts en Lambrecht Eymbrechts. Zie intermezzo Eymbrechts.
kinderen
a. Dirk Michiels, Gemert R98 nr 48, volgt IVA
b. Embrecht Michiels, volgt IVB
c. Michiel Michiels, gehuwd voor 1496 met Yda Goyards van den Bleek; Gemert R98 nr 72 dd 1-2-1496; De meeste kinderen van het echtpaar waren (kinderloos) overleden. In CvB430f11verso wordt dat gemeld. Alleen dochter Yken Gielkens leeft nog en is dan een “maget” in het klooster op de Tolbrug in Den Bosch. Op 12-1-1554 maakt zij haar (uitgebreid) testament (Gemeentearchief Gemert 035.72). Gemert R107 dd 1 feb. 1561 erfdeling van Yken Michiels. Erfgenamen zijn nakomelingen van broers en zusters van Michiel Michiels en van diens vrouw. De gegevens in testament en erfdeling uit R97 nr 93 dd 25-8-1487 zou opgemaakt kunnen worden dat Michiel Michiels ook gehuwd was met een dochter van Simon Brouwers. BP1487/88 Michiel Michiel Jan Maessoen.
d. Lysbeth Michiels, gehuwd voor 1483 met Joost Frederik Slaats (R97 nr 73 anno 1487);  in 1495 genoemd Liesbeth de jongste (R98 nr 63)
e. Jan Michiels, vermeld R95 dd 7-12-1473.
Aantekening uit het testament van Yken Marcelis (leesfout voor Michiel?) Michiels van Gemert uit 1554, wonend in het Elisabethklooster achter de Tolbrug in Den Bosch en voorheen in Haaren bij Oisterwijk, geboren in Gemert. Haar nicht Catelijn is non in hetzelfde klooster. Andere neven en nichten: Aelken Peter Dircx, Yken Goyard Leonarts, Miechiel Gielis van Strijbosch,. Ook erfgenaam is Eymbert Goyart Leonarts van den Bleeck, omdat hij een lamme hand heeft (bron boek Simon van Wetten bij het jaar 1554).
regest erfdeling 1-2-1561 Gemert R107 nr 212.
GOERT LENERTS, mede in de naam van LAUREIJNS, zijn broer, en als gemachtigde voor MARIJKE en GRIJTKEN, kinderen van zijn broer GOERT LENERT GOERTS soen, JAN van DOMMELEN als man van MARIE, AERDT LOEIJEN en EMMES LOIJEN voor hun deel van de helft van de Haselbos, JOERIS JAN HOGERS soen, zich sterk makend voor CHRISTOFFEL, zijn oom, en HENRICK JACOPS, voor hun deel van de helft van het goed voors., DELIS van STRIJBOSSCHE (voor zover hem aencleeft), THOMAES AERT JACOPS als man van ELISABET, JUT van SELANT met haar momboir, ALEIT HENRICK SLAETS met haar momboir, DIRCKSKEN van SEELANT met haar momboir, JAN MAESEN met MARIE wv ANDRIES LAETS, MARGRIET ev CORNELIS LAETS, DIRCK van SEELANT, JAN van NUWENHUIJS als man van LENERTKEN, LENERT RUT WOUTERS soen als man van JENNEKE, WOUTER AERTS, DANIEL PETERS als man van MARGRIET, zijn allen als erfgenamen van IJKEN MICHIELS dochter, hebben overgegeven aan LAUREIJNS AERT LOEIJEN soen een huis en hof en erfenis met eeusel te Gemert geheten Haselbosch neven erve Goert die Ridder en Henrick die Cremer en de straete. Nog een akker genaamd het Dijckstuck neven erve Emmes Loeijen en de wed. Geraert van den Laer. Nog een akker van 3 lopense op die Cranenbraeck neven erve Jan Aerdt IJwens en erve der kn. Aert Hoogers. 1 feb. 1561

Intermezzo Eymbrechts

Michiel Jan Maes (en zijn vrouw Yda) hadden bezittingen die belendend waren aan bezit van Lambrecht Eymberts en Willem Eymbrechts. Waarschijnlijk was Yda hun zuster. Vader Eymbrecht had dan als kinderen

A. Lambrecht (Lemmen) Eymbrechts, overleden voor 1492;. Gemert R97 nr 283 dd 2-1-1492 Jan zoon van wijlen Lambrecht Eymbrechts en Jan Peter Smeets soen de autste als man van Gertruyde dochter van Lemmen Eymbrechts; Gemert R97 nr 312 dd 1492, Jan zoon wijlen Lemmen Eymbrechts als man van Katelijn dochter van Ansem Goossens; R97 nr 283 en 315 (anno 1492), Gertrude dochter van Lemmen Eymbrechts, gehuwd met Jan Peter Smeets de autste. Gemert R98 nr 8 en nr77; Jan is erfgenaam van Yken van Oestbraken volgens R97 nr 237 en 238 dd 10-10-1490. Jan zoon van wijlen Lemmen Eymbrechts. R98 nr 236 dd 12-3-1499 Jan Lemmenssoen en Arien zijn zoon. Er zijn meerdere Jan Lemmens in die periode in Gemert gegoed.

B. Willem Eymbrechts, vermeld als wijlen R95 dd 10-10-1473, heeft twee natuurlijke kinderen Dirk en Willem (Gemert R96 nr 27 anno 1480) en misschien ook een dochter Belia, gehuwd met Willem Jan van de Vossenberch (Gemert R97 nr 99 dd 16-9-1487). Zoon Dirk Willem Eymbrechs huwde Katelijn Aert Nooyen.

C. Yda, gehuwd met Michiel Jan Maes.

Wie vader Eymbrecht is, is onduidelijk. Een mogelijkheid is de priester Eymbrecht Willem Roeselmans uit Helmond. Van hem zijn natuurlijke kinderen Jan, Heilwich en Yda bekend. Yda was gehuwd met Hendrik Jan Sweerts. Mogelijk was zij eerder gehuwd met Michiel Jan Maes. Eymbrecht Willem Roeselmans is vernoemd naar zijn grootvader van moederskant. Zijn moeder was Heilwich Eymbrechts, die als broers had Heyn Embrechts en Jan Eymbrechts (met o.a. een zoon Eymbrecht) en zusters die ook kinderen met de naam Eymbrecht hadden. Er zijn dus meerdere mogelijkheden binnen deze familie.
In AKDOG3, regest 440 dd 29-6-1495 verkopen Engbert Jan Engberts en zijn zuster Liesbet een erfpacht op goederen te Gemert.

IIID Roeff; Helmond R224 nr 761 12-7-1481 Maes, Roeff, Michiel, Heylwich, kinderen van Jan van den Haselbosch.
Gemert R96 nr 251: 1482, uitspraak geschil. Lisbeth dt w Roeffen Jan Maes gehuwd met Henric Wolfs; Aleyt Roefs wed. w. Peter Roefs en haar kinderen.
Later blijkt een Peter Roefs bezittingen te hebben afkomstig uit het goed Haselbosch (Gemert R 97 nr 31 en nr 47, 303 en 304). Hieruit blijkt dat genoemde Peter een zoon van Roef Jan Maes is.
Kinderen
a. Liesbeth Roeffen Jan Maes, gehuwd met Henric Wolfs
b. Peter Roefs, volgt IVC

IVA Dirk Michiels
Overleden voor 18-2-1495
Volgens CvB430 f40 is zijn weduwe Aelke Cremers.
Gemert R98 nr 48 dd 18-2-1495, oa. huis in De Mortel
Kinderen:
a. Henric
b. Yken
c. Michiel, overleden voor 1495, heeft dan een zoon Jan
d. Maes, overleden voor 1495, kinderen: Jan, Michiel en Dirk; Dirk Maes Dirk Michiels koopt tussen 1483-1501 het perceel naast de kerk in Gemert van de Duitse Orde en bebouwd het voor 1501. Hij wordt ook Dirk de Cremer genoemd.
Een Gerit Dirk Michiels is pachter van de hoeve Vogelsanck in Gemert.

IVB Eymbrecht Michiels (Emmis Michiels), geboren voor 1450; in 1487 abusievelijk genoemd Eymbrecht zoon wijlen Michiel Aart Maesen? Een Eymbrecht Michiels is schepen van Gemert van 1480 tot 1514. In R97 nr 75 anno 1487 wordt vermeld Eymbrecht zoon van wijlen Michiel Jan Maesen onze medeschepen. BP1494/95 Eymbert Michiel Jan Maessoen. BP1496/97 Engbrecht Michiel Jan Maessoen. R95 (1473) Emmys Michiels.
R96 nr172
Kinderen
a. Luytgard (Luytje), ca 1500 gehuwd met Lenart Goort van den Bleeck
b. Michiel; (Gemert R102 nr 422, 5-8-1528) Michiel Emmen Michiels soen heeft vernaarschapt akkerland in De Mortel, omdat hij nog nader van bloede is van Aert Hanrick Berthouts (van Haendel?) dan Goert Lenerts soen van den Bleeck.
c. Jenneke, gehuwd met Willem Peters. Hun dochter Margriet huwt Christoffel Peters. Ook Joris Jan Hogers is erfgenaam en moet oom zeggen tegen Christoffel Peters.
d. Engel, gehuwd met Art Wouters, zoon van Wouter Hendrik Bertout van Haendel (erfgenaam van een deel van het goed Hazelbosch volgens CvB430f12). Wouter Arts is een zoon.
e. Katelijn, gehuwd met Loey Jan Loeyen. Emmis Loyen (CvB430f11, erfgenaam van een deel van Hazelbosch) zal een zoon zijn uit dit huwelijk evenals diens broer Aert Loijen.

IVC Peter Roefs,
overleden voor 1492
gehuwd met Aleyt, dochter van Aart Stans van der Locht;
Gemert R 97 nr 31 (erfdeling) en nr 47, 303 en 304, R98 nr 106 dd 1-6-1497
Zie ook AKDOG 761 regest 430 dd 10-3-1481
kinderen
a. Jan Peter Roefs
b. Lysbeth, gehuwd met Dirk Jan de Wever
c. Katelijn, gehuwd met Dirk Peter Meus (ook genoemd Dirk Peter Stoeffkens Gemert R97 nr266a; ook Dirk Stoefkens alias die Cremer R97 nr 399 dd 28-11-1492)
d. Heimrick, overleden voor 1491
e. Lucas, overleden voor 1491
f. Roef, overleden voor 1491


Bijlage: Relatie met de familie Van der Locht/Lookt
In de cijnsregisters van het Huis van Helmond betreffende goederen op Overschot in Bakel, periode 1465-1497 wordt een Willem, zoon van Dirk van Haselbosch genoemd, die cijnsopvolger (mogelijk erfgenaam) blijkt te zijn van Lambert Willems van Loect.
De cijnspost luidt:
“Godefridus filius Joannes de Kuijck
Judocus filius Winrici filii Nycholai Scinckens de Ludis ? (Pierre van de Meulenhof leest hier Nycolai Scinkels de Lierop) generis Mechteldis de Loeck
Wilhelmus filius / Relicta et IIII-or Theoderici de Haselbosch
Liberi relictae Lamberti filii Wilhelmi de Loect ex hereditate relictae et liberorum Lamberti predicti VII- am parte pulli. “

De oudste cijnsbetalers staan onderaan en de nieuwe worden er steeds boven geschreven. De interpretatie van de cijnspost is: Lambert Willems van Loect had een weduwe en kinderen. De volgende cijnsbetaler is Dirk van Haselbosch, eigenlijk zijn weduwe met vier kinderen, waarvan er één Willem heet. Volgende cijnsbetaler is een schoonzoon van Mechteld van de Loect (Joost Wijnric Claes Scinkels) en na hem Godefridus Jans van Kuijck.
Die namen komen we ook tegen bij IIIB Maes Jan Maes van Haselbosch alias Van de Locht, gehuwd met Mechteld. Zij heeft een schoonzoon Joost Wijnrick Strickarts en een schoonzoon Jan Peter van Kuijck (met een zoon Goort Jans van Kuijck). Ongetwijfeld zijn zij de latere cijnsbetalers van de goederen op het Bakelse Overschot. De naam Van de Loect en van de Locht worden vaak afwisselend gebruikt en kunnen verwijzen naar het goed De Loect of De Locht aan de oostkant van De Mortel of een goed met dezelfde naam in Boekel aan de noordkant van Handel. Een andere variant van de naam is nog Van de Loek.
Maes Jan Maes van Haselbosch (IIIB) heeft als echtgenote een Mechteld en dat zal dezelfde zijn als Mechteld van de Loect in de cijnsregisters. Via zijn vrouw zal Maes Jan Maes de toenaam Van de Locht hebben gekregen. Zijn schoonzoons erven dat bezit.
Opvallend is dat Maes van Haselbosch niet zelf vernoemd is als cijnsplichtige, maar wel zijn schoonzoons als erfgenamen van zijn weduwe Mechteld van de Loect. Kennelijk verwierven zij (een deel van) het goed De Locht pas na de dood van Maes van Haselbosch. Vóór hen moest de cijns betaald worden door de weduwe met 4 kinderen van Dirk van Haselbosch, waarvan zoon Willem de cijns overnam.
Nog verder terug zijn het de kinderen van Lambert van Loect. Lambert Willem van Loect zien we al bij de oudste vermeldingen in de cijnsboeken van het Huis van Helmond betreffende Bakel in de periode 1381- 1396. In het cijnsregister 1406- 1421 blijkt hij overleden en laat een weduwe met 7 kinderen na. Mogelijk was een van die kinderen gehuwd met een Dirk van Haselbosch, die chronologisch gezien rond 1400 geboren zou moeten zijn. Omdat er geen andere vermeldingen van hem bekend zijn is het moeilijk om hem een plaats te geven in bovenstaand familie overzicht. Hij zou kunnen passen in generatie III en een broer kunnen zijn van Maes Jan Maes. Dat zou ook betekenen dat de vrouw van Dirk en Mechteld, de vrouw van Maes Jan Maes, elkaars zussen waren en dochters van Lambert Willem van Loect. Willem, de zoon van Dirk, zou zijn Overschotse bezit dan verkocht kunnen hebben aan zijn tante Mechteld en haar schoonzoons.

Andere leden van de familie Van de Locht
In de Bakelse cijnsregisters komen we Lambert Willems van de Loect/Van de Locht vaker tegen en ook andere familieleden. In die vermeldingen komen een aantal nakomelingen voor van Lambert Willem van de Loect. Hij had 7 kinderen , waarvan we het volgende weten:

– Mechteld, gehuwd met Maes Jan Maes van Haselbosch
– onbekende dochter (waarschijnlijk), gehuwd met Dirk van Haselbosch; zij hadden een zoon Willem
– Angela; vermeld wordt dat zij 3 kinderen had
– Onbekende dochter, gehuwd met Dirk Jan de Vrieze van Grotel
– Jan Lambert van de Loect; een dochter van hem huwde met Jan van Autheusden.
– Willem Lambert van de Loect; overleden voor 1421
– Marten Lambert van de Loect; overleden voor 1447; hij had minstens 2 zoons: Lambert en Marten

Uit de cijnsboeken en de Bossche Protocollen kennen we ook broers van Lambert, namelijk Jan Willem van de Loect, Gijsbert Willem van de Loect en Hubert Willem van de Loect.

In de periode (1465-1497) komen de volgende cijnsposten voor:
Martinus filius Lamberti Berkers
Lambertus filius Martinu de Loect ex partem trius liberorum Angele filii quondam Lamberti de Loect ex hereditate quondam Angele predicte
(vertaling: Martinus zoon van Lambert Berkers, (cijnsopvolger van) Lambertus zoon van Martinus van de Loect uit het deel van de drie kinderen van Angela, dochter van wijlen Lambertus van de Loect uit de erfenis van wijlen de genoemde Angela)

Martinus filius Lamberti Berkers
Lambertus filius quondam Martinus de Loect et Martinus eus fratris
Heilwigh filius naturalis Gevardi de Scaut ex herediate quondam Theodorici filius Johannis Frisonis, generis Lamberti de Loect
Vertaling: Lambertus zoon van wijlen Martinus van de Loect en Martinus zijn broer, (cijnsopvolgers van) Heilwig natuurlijke dochter van Gevard van de Schaut, uit het erfgoed van wijlen Dirk, zoon van Jan de Vrieze, schoonzoon van Lambert van de Loect)