Van Haendel

De oudste generaties Van Haendel


Jan Timmers en Hans Vogels, februari 2010, bijgesteld 2017

 

I Servaes

Zijn naam is alleen bekend als later gebruikt patroniem en zien we terugkomen bij twee achterkleinzonen: Servaes Jans van Haendel en Servaes Aerts van Haendel.

 

 II Everart van Haenle

Geschatte data: * ca 1330, huwt ca 1355

Overleden voor 1391

Vermeldingen:

Everart van Haenle, president schepen van Gemert 1364-1366

Evert van Haenle, schenking aan de kapel van Handel, 1368, AKDO inv.nr. 1458

Kinderen:

III.a.     [Servaes]; oudste zoon wordt altijd vernoemd naar grootvader van vaders kant;

* ca 1356, geen vermelding bekend, hij zal vroeg overleden zijn (voor vader Everart).

III.b.     Claes Everts van Haendel

Wordt altijd eerder genoemd dan broer Jan en zal daarom ouder zijn. * ca 1358

Van Claes zijn geen kinderen bekend.

Vermeldingen:

 1. BP 1390-1394 f.308 Bakel 1391-1392:
  Claes en Jan zoons w Evert van Haenloe van Ghemert;
  Evert en Metta kinderen van Jan zn w Evert
 2. BP 1441-1442 f.59v
  Everart en Met kinderen van w Jan Everartssn van Haenle van Gemert
  Deliaen (+) dt w Aert van Hoesden moeder van Everart en Met voorn.
  Claes Everarts van Haenle
  Everart zn w Aert Cluysseneer

III.c.     Jan Everts van Haendel, volgt

III.d.     Dirk Everts van Haendel, volgt

III.e.     Aert Everts van Haendel, volgt

III.f.      mogelijk ook Luijtgard Everts van Haendel.

Mogelijk was Luijtgard gehuwd met Philip Scheenkens, die ca 1435 overleed; Yda en Philips Scheenkens zijn haar kinderen.

Vermelding
Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 218 akte 42. fol. 10 15-2-1435 (des anderen dags nae Sent Valentijnsdach 1435)
Overdracht van 2 mud rog erfpacht uit enen halven bemde op die Aa te Helmond voor schepenen van Helmond door Yde dr. Philips Scheenkens soen aan Jan soen Everart Jans soen. Met als vermoedelijk vorige bezitters van die erfpacht (met de laatste als oudst bekende).
Luytgart Everarts dr. van Haenle
Philip Philips Scheenken soen
Jan van Loeffen
Arnt Moeners
Didderic Stockelmans

Luytgart van Haenle is dus niet actief betrokken in de verkoop. Omdat ook een Philip Philips Scheenkens vermeld wordt, is het voor te stellen dat Luytgart de moeder kan zijn geweest van Yda en Philip. In de periode 1396/1400 komen we in een schepenakte een vermelding tegen van Philip Scheenkens. In 1424 zien we Philip Scheenkens nogmaals. Tussen 1424 en 1435 zou deze kunnen zijn overleden waarna een deling plaats vond tussen zijn kinderen Philip en Yda.

 

III.c.     Jan Everts van Haendel

* ca 1360, overleden voor 1442;

huwt ca.1380 Delia dt van Aert van Hoesden, overleden vóór 1392

In 1392 is sprake van kinderen Evert en Metta, die dan nog jeugdig maar wel boven de 7 jaar zullen zijn geweest. Broer Servaes wordt dan nog niet vermeld en zal daarom in 1392 nog onder de 7 zijn geweest.

Kinderen:

IV.a.     Evert Jans van Haendel, * ca 1382

IV.b.     Mechteld (Metta) Jans van Haendel, * ca 1384

IV.c.     Servaes Jans van Haendel, * (kort) na 1385

Vermeldingen:

 1. BP 1390-1394 f.308 Bakel 1391-1392
  Claes en Jan zoons w Evert van Haenloe van Ghemert;
  Evert en Metta kinderen van Jan zn w Evert
 2. BP 1441-1442 f.59v
  Everart en Met kinderen van w Jan Everartssn van Haenle van Gemert
  Deliaen (+) dt w Aert van Hoesden moeder van Everart en Met voorn.
  Claes Everarts van Haenle
  Everart zn w Aert Cluysseneer
  Bij de vermelding van 1441-1442 is het vermoeden dat het deels een terugverwijzing betreft naar de handeling die in 1391/92 plaatsvond.
 3. BP 1446-1447 f.275
  Jan Aertss Spruyt
  De kinderen Gerit Rolofs
  Herman Gerit Herman Smolners
  Servaes Janss van Hanelt

 

III.d.     Dirk Everts van Haendel

* ca 1360; huwt ca 1390, overleden in de periode 1420-1424

Vermeldingen:

BP 1390-1394 Gemert f.241v anno 1391 Dirck van Haenle Evertssoen

Kinderen:

IV.d.     Everart Dirks van Haendel

* ca 1390; huwt ca 1415 met Belia, dochter van Hendrik Queden en Belia Jan Kaerlis van de Pantelaer.

Vermeldingen

 1. BP 1423 – 1424 R1194 f134v dd 18-3-1424
  Everart Dirx van Haenle man van Belia dt van Henrick Queden x w Belia Jan Kaerlis van den Panttelaer, verkoopt aan Luytgart Henrick Quedensdochter ¼ deel in beemden afkomstig van Henrick Queden, in de parochie Bakel in het gericht van Ghemert in die gemeyn campen.
 2. BP 1429-1430 f4
  Everart van Haenle, man van Belya Henrick Quedens
  Willem Willem sMolderssoen van Vucht
  Henrick Quedens(+) man van Belya(+) en hun zn Matheeus
 3. BP 1420-1422 R1192 f.346: Den Rijtakker, Evert Dirckssn van Haen…
 4. BP 1423-1424 f.226: Everaert zn w Dirck van Hanelt
 5. BP 1429-1430 f.52: Jan Aerts Spruyt; Matheus Hendrick Quedens; Everart zn w Dirck van Haenle

 

III.e      Aert Everts van Haendel

* ca 1365; huwt ca …; overleden voor 1437.

Dat Aert van Haendel een zoon is van Everart blijkt uit vermeldingen bij transacties van zijn kinderen. Daar wordt gemeld dat de vorige eigenaar was: Art Everarts van Haendel. Het zijn de enige vermeldingen van Aert waarbij een patroniem voorkomt.

Vermeldingen:

 1. AKDO inv nr 602d, regest 158 dd 14-3-1409, Arnt van Haenle, aangaande een erfpacht uit zijn goederen in De Deel.
 2. Leenregister Kommanderij Gemert: ca 1440 inv nr 45
  Item die helft van enen halven bonre gelegen metten eenre siden neven erve Arts kynderen van Handelt metten anderen siden an erve Jans van Wynbomen streckende metten enen eynde an erve Heynrick van den Hornic ende Heynrick Kock met den anderen eynde op die Roeps.
 3. Gemert R96, 160, 31-9-1481, Heyn van Haenle verkoopt huis en hof aan drie kinderen van Henrick zn w Berthout van Haendel. Art Everarts van Haendel had de goederen eertijds verkregen van Jacob Michiels.
  Zie verder de vermeldingen bij zoon Heynrick Aerts van Haendel en zie bijlage
 4. Leenregister Kommanderij Gemert: voor 1512 inv nr 430
  Item die helft van eenen halven buenre geheyten die Polbeempt gelegen metten eenre sijden tusschen Arts kynderen van Haenle ende Jans van Wynboem.
  Deze vermelding betreft een verwijzing naar een voormalige situatie. Van belang vanwege de vermelding van eigendom in de Polbeemd

Kinderen:

IV.e.     Everart Aerts van Haendel, Omdat we hem later zien als president schepen van Gemert is hij waarschijnlijk de oudste zoon van Aert. Volgt.

IV.f.     Berthout Aerts van Haendel, volgt

IV.g.     Hendrik (Heyn) Aerts van Haendel,

Vermeld 1441- 1483; gehuwd met Engel, woont in 1481 in Milheeze;

Vermeldingen:

 1. BP 1441-1442 Hendrik van Haendel zn w Aert van Haendel
 2. Gemert R.95 f.1 14-3-1473 erfgenamen Willem Willems van Mercsel verkopen land in de Deel aan Hendrik zn w Art van Handel. Het stuk land lag neven Jacob zoon Michiel Jacobs en erf van de koper (Heyn van Haendel dus) en erf Goyart Michiel Jacobs
 3. Gemert R.95 f.12v 27-7-1474 Henrick en wijlen Claes van Haendel, broers. Claes vermaakt per testament een erfrente van een mud rogge afkomstig van wijlen Henrick Willems (uit het goed Esdonk) aan zijn broer Henrick, die het vermaakt aan de tafel van de H Geest van Gemert.
 4. Gemert R95 f13 dd 22-7-1474: Heyn van Haendel
 5. Gemert R.96, 55, 12-4-1480 Heyn zn w Art van Haendel verkoopt Jan nat zn w Everarts van Haendel 2 mud rogge erfpacht, die Heyn had van Claes van Haendel en die Claes verkreeg van w Heyn van Espdonck
 6. Gemert R96, 160, 31-9-1481, Heyn van Haenle verkoopt aan drie kinderen van Henrick zn w Berthout van Haendel (hun moeder is Aleyt dt Wouter van der Hostat) het deel dat hij kreeg van w Claes Everart Faessen, zijn broer, en van zijn zuster Aleyt. Art Everarts van Haendel had de goederen eertijds verkregen van Jacob Michiels. Het betreft een huis en hof in de Deel aan de dreyboom naast Jacob Michiels en Art Michiels en verder grenzend aan de gemeynt van Gemert. Daarnaast nog andere goederen in de Deel en het Groot Molenbroek, die eerst van Art van Haendel waren. (zie bijlage)
 7. Gemert R96, 162, 31-9-1481, Art, Wouter en Yken, kinderen van Henrick Bertouts (van Haendel) verkopen een erfpacht aan Heynrick van Handel uit een huis en hof in de Deel naast de gemeynt van Gemert. Te leveren op het huis van Heynrick te Milheeze. De erfpacht zal vererven op Engel de vrouw van Heynrick en daarna op de verkopers of hun nakomelingen.
 8. Gemert R96, 325, 1-5-1483, Henrick van Haenle heeft overgegeven aan Jan nat zn w Everart van Haenle een erfpacht uit goederen in de Deel en het roerend goed dat placht te behoren aan w Everart van Haenle

Opmerking bij vermeldingen 2, 5 en 6: Het huis en hof in De Deel aan de dreyboom (elders genoemd De Deelse Boom) was kennelijk aanvankelijk verworven van Michiel Jacobs door Art Everarts van Haendel. Later komt het in handen van diens kinderen Claes, Aleyt en Hendrik. Hendrik (dan genoemd Hendrik zoon wijlen Art van Haendel) koopt er in 1473 een stuk grond bij van 2 lopense, dat er aan grenst, van Willem Willem van Mercsel. In 1481 wordt het geheel overgedaan aan de kinderen van Hendrik Bertout Arts van Haendel. Uit deze vermeldingen, maar vooral uit nr 6 kan worden geconcludeerd dat Hendrik Arts van Haendel en zijn vrouw Engel geen kinderen hadden.

IV.h.     Claes Aerts van Haendel

Overleden voor 27-7-1474; van Claes zijn geen kinderen bekend. Zijn broer Hendrik lijkt zijn belangrijkste erfgenaam.

Vermeldingen:

 1. BP 1444-1445 f.62v: Everart Aertss van Haendel; Claes Aerts van Haendel
 2. BP 1451-1452 f.86v: Claes en Everart zoons w Aert van Haendel
 3. Gemert R.95 f.12v 27-7-1474: Henrick en wijlen Claes van Haendel, broers. Claes vermaakt per testament een erfrente van een mud rogge afkomstig van wijlen Henrick Willems (uit het goed Esdonk) aan zijn broer Henrick, die het vermaakt aan de tafel van de H Geest van Gemert.
 4. Gemert R.96, 55, 12-4-1480 Heyn zn w Art van Haendel verkoopt Jan nat zn w Everarts van Haendel 2 mud rogge erfpacht, die Heyn had van Claes van Haendel en die Claes verkreeg van w Heyn van Espdonck
 5. Gemert R96, 160, 31-9-1481, Heyn van Haenle verkoopt aan drie kinderen van Henrick zn w Berthout van Haendel (hun moeder is Aleyt dt Wouter van der Hostat) het deel dat hij kreeg van w Claes Everart Faessen, zijn broer, en van zijn zuster Aleyt. Art Everarts van Haendel had de goederen eertijds verkregen van Jacob Michiels. Het betreft een huis en hof in de Deel aan de dreyboom naast Jacob Michiels en Art Michiels en verder grenzend aan de gemeynt van Gemert. Daarnaast nog andere goederen in de Deel en het Groot Molenbroek, die eerst van Art van Haendel waren. (zie bijlage)

Opmerking bij vermelding 5: in de vermelding van Claes Everart Faessen is kennelijk één van de patroniemen niet vermeld, wat overigens in de Gemertse schepenprotocollen vaker voorkomt. De naam van zijn vader Art is niet meegenomen, terwijl uit de andere vermeldingen duidelijk is dat Claes een broer is van Hendrik Art Everarts van Haendel. Voluit zou de vermelding luiden: Claes Art Everarts Faessen. Uit deze vermelding kunnen we ook de conclusie trekken dat de vader van Everart van Haendel (de oudst vermelde Van Haendel) de naam Servatius (Faes) had.

IV.i.      Servaes Aerts van Haendel
Vermeld 1463; overleden voor aug. 1483.
Van Servaes Aerts van Haendel zijn geen echtgenote of kinderen bekend.
Vermeldingen:

 1. BP 1461-1463 f.398v dd 29-7-1463: Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch verkoopt aan Servaes Aertss van Haendel 2/3 deel in den Polbeempt aan de waterloop die Ruysp
  Gemert R.96, 323, 1-8-1483, Henric zn w Henric Jacops heeft overgegeven de kinderen van Henric Berthouts zijn tochtrecht van de goederen van Yken zijn vrouw, dt w Bertouts van Haenle, voor het deel dat Yken was aangestorven van Faessen van Haenle haar oom.

IV.j.      Aleyt Aerts van Haendel

Vermeldingen:

Gemert R96, 160, 31-9-1481, Heyn van Haenle verkoopt aan drie kinderen van Henrick zn w Berthout van Haendel (hun moeder is Aleyt dt Wouter van der Hostat) het deel dat hij kreeg van w Claes Everart Faessen, zijn broer, en van zijn zuster Aleyt. Art Everarts van Haendel had de goederen eertijds verkregen.

IV k      Matheus Aerts van Haendel

Vermeldingen:

BP 1448-1449 f346 Matheeus van Haendel, zoon wijlen Aert van Haendel

BP 1449-1450: Matheeus van Haendel

 

IV.e.    Everart Aerts van Haendel

* ca …; overleden voor dec. 1473.

Gehuwd (1) met Mechteld (overleden ca 1464), weduwe van Lambert van der Roest.

Gehuwd (2) met Luijtgard; uit Gemert R95 dd 7-12-1474 en dd 26-12-1474 blijkt dat Luijtgard in 1474 hertrouwde met Peter Goossens.

Verwekte o.a. bij Christina (Stine is de moeder van zoon Jan) diverse natuurlijke kinderen. Van Everart zijn geen wettige kinderen bekend.

President-schepen te Gemert in 1458-1459; overleden voor 7-12-1473

Vermeldingen:

 1. BP 1437-1438 R1208 f.166v Everart Aertssn van Haenle
 2. BP 1444-1445 f.62v Everart Aertss van Haendel; Claes Aerts van Haendel
 3. BP 1446-1447 f.274 Bakel, Everart Aertszn van Hanelt
 4. BP 1450-1451 f.257 Bakel: Everart van Haenle Aertszn
 5. BP 1451-1452 f.86v Claes en Everart zoons w Aert van Haendel
 6. BP 1451-1452 f.216v Everart Aertss van Hanelt man van Mechteld wed van Lambert Janss van der Roest; broeder Jan (predikheer in Den Bosch) zoon van w Lambert Janss van der Roest x Mechteld
 7. BP 1459-1460 f.282 Jan van Bruheze; Everaert van Haendel
 8. AKDO inv nr 1103 regest 335 dd 3-8-1464 Everardus de Handel
 9. BP 1463-1464 f.131v Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest en Mechteld. Everart van Haendelt, weduwnaar van Mechteld voornoemd
 10. BP 1464-1465 f.116 Everart Aertss van Haendelt en Claes, broer van Everart
 11. BP 1468-1469 f.47v Everart van Hanelt; Goossen Dirx van der Poirten; Henrick Jansn die Lange
 12. Gemert R.95 f.5, 7-12-1473, Luijtghen weduwe van Evert van Haendel
 13. Gemert R.95 f.15 10-10-1474 wijlen Evert van Haendel
 14. BP 1480-1485 f. Everarts Arts van Haendel

Natuurlijke kinderen:

V.a.      Hendrik (Heyn) Everarts van Haendel

Vermeldingen:

Gemert R96, 287, st jacobsdag 1477, Jan nat zn w Everart van Haenle verkoopt de Polbeemd aan Goyart van Lankvelt, hem aangekomen van zijn vader Everart en van zijn broer Heyn.

V.b.      Mechteld Everarts van Haendel

Huwde vóór 1477 Corstiaen Jan Corstiaens; Jan Corstiaens is een natuurlijke zoon van Corstiaen van de Mortel, president schepen van Gemert.

Vermeldingen:

 1. BP 1474-1476, Corstiaen Jan Korstens man van Mechteld nat dt van w Everart van Haendel
 2. BP 1476-1477 f.316, 316v Corstiaen Jan Korstkens man van Mechteld nat dt van wijlen Everart van Haendel
 3. Gemert R.96 f.358, 22-1-1484, Jan nat zn w Everart van Haenle verkoopt erfpacht, hem aangekomen deels uit erfenis van w Everart van Haenle, deels van zijn natuurlijke zuster Mechteld, ook een dochter van Everart.

V.c.      Lanen Everarts van Haendel,

weduwe, † na …. 1511

Huwde met Wijllem sDeckers † vóór … 1511

Vermeldingen:

Gemert R.99 akte 847 d.d. …. 1511

V.d.      Jan Everarts van Haendel, volgt

 

IV.f.     Berthout Aerts van Haendel

Bertout van Haendel komt in de bronnen ook voor onder de alias Scoemekers,
† vóór 1467

Huwde ca.1437 met Geertruijt

Vermeldingen:

 1. BP 1436-1437 f.243v Bertout zn w Aert van Handel
 2. BP 1436-1437 f38 dd 24-1-1437
  Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch geeft in erfpacht aan Bertout Aerts van Haendel huis, hof en aangelag in Bokot om twee mud rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten
 3. BP 1443-1444 f10 Bartaut Aertss van Handel
 4. BP 1446-1447 F256v
  Jan Gevartss van Strybosch
  Bertout Aertss van Handel bezit een huis in Boket (=Boekent)
  Willem van Mercsel
 5. BP 1459-1460 f.304v Bertram Aerts van Haendel
 6. BP 1466-1467 F203v: Geertruyt wed van Bertout Arntssn van Haendel en haar zoon Henrick
 7. Gemert R.96 akte 13, 9-7-147(9) Bertout Scoemekers en de kinderen van Henric zoon wijlen Bertout Scomekers.
 8. Gemert R97, 192 dd ons vrouwenavond 1489: Henric Jacobs verkoopt erfpacht door Henric geërft van Yken dochter wijlen Bertout Scoemekers.

Kinderen:

V.e.      Yken Berthouts van Haendel

Gehuwd met Henric Henric Jacobs.

Vermeldingen:

R96 dd 3-10-1480 Henric Henric Jacobs verkoopt goederen hem aangekomen per testament van wijlen zijn vrouw Yda dochter van wijlen Bertout van Haendel

Gemert R97, 192 dd ons vrouwenavond 1489: Henric Jacobs verkoopt erfpacht, door Henric geërft van Yken dochter wijlen Bertout Scoemekers.

V.f.      Henrick Berthouts van Haendel, volgt

 

V.d.     Jan nat.zn. Everarts van Haendel

† vóór … 1508 (waarschijnlijk in 1497-1498, zie vermelding 14).
Vorster van Gemert in 1487.

huwde vóór 1476

Sophia (Sophie/Fy) natuurlijke dochter van Goyart Peters van Lancvelt,

weduwe, † na 13-11-1511

Het is niet direct duidelijk welke Everart de vader van Jan is. In generatie IV kennen we Everart Janssoen, Everart Dirkssoen, Everart Aertssoen en Everart Claessoen. In de bronnen is er geen expliciete vermelding gevonden. Het is echter waarschijnlijk dat Everart Aarts (IV.e) zijn vader is. Voor dat laatste pleit bijvoorbeeld dat Jan Evers kon beschikken over de Polbeemd, die hij uit de nalatenschap van zijn vader heeft. Uit het oude leenregister van de Commanderij Gemert blijkt dat Arnt van Haendel een stuk land in de Polbeemd had. Daarnaast speelt mee dat vader Everart president-schepen van Gemert was, wat beter overeen komt de maatschappelijke status van zijn echtgenote en zijn aanstelling als vorster van Gemert.

Kinderen (volgorde 1511):

VI.a.     Everart

VI.b.     Goyart (Goert), huwde Lisbet

VI.c.     Ghevart (Geefken/Gheeffken)

VI.d.     Henrycken (Hanricke), had nat.zn. Jan (1518) bij Jan van der Molen die Jonghe,

huwde in/voor 1515 Tybout van Eynatten

VI.e.     Marij, kreeg na 1520 relatie met heer Henrick van Eynatten, commandeur van Gemert

VI.f.     Corstijn (Christina), huwde vóór 1531 met Jan Lonis

VI.g.     Thonijs (Thonis), dochter

In 1511 absente broers en zusters

VI.h.     Lijsbet

VI.i.      Peter

Vermeldingen:

 1. BP 1474-1476 fol. Jan nat zn w Everart van Haendel, man van Sophie nat dt Goyart Peters van Lanckvelt
 2. Gemert R.96, 287, St. Jacobsdag 1477, Jan nat zn w Everart van Haenle verkoopt de polbeemd aan Goyart van Lankvelt, hem aangekomen van zijn vader Everart en van zijn broer Heyn.
 3. BP 1479-1480 f.108 Gemert; Jan nat zn w Everart van Haendel, man van Sophie, nat dt w Goyart Peters van Lancvelt
 4. Gemert R.96, 1480 erf van Jan Everarts
 5. Gemert R.96, 28, 7-sprokkel 1480 Jan nat zn w Everarts van Haendel over erfpacht door Jan behuwelijkt met Sophie nat dt w Goyart van Lanckvelt
 6. Gemert R.96, 196, 16-3-1482, Jan nat zn w Everart van Haenle
 7. Gemert R.96, 325, 1-5-1483, Henrick van Haenle heeft overgegeven aan Jan nat zn w Everart van Haenle een erfpacht uit goederen in de Deel en het roerend goed dat placht te behoren aan w Everart van Haenle
 8. Gemert R.96, 339, 13-10-1483: Everart Simon Brouwers verkoopt huis en hof in de Hel. Everart had het verkregen van Jan nat zn Everart van Haenle.
 9. Gemert R.96, 358, 22-1-1484, Jan nat zn w Everart van Haenle verkoopt erfpacht, hem aangekomen deels uit erfenis van w Everart van Haenle, deels van zijn natuurlijke zuster Mechteld, ook een dochter van Everart.
 10. Gemert R 97, nr 59, dd 22-12-1486: Jan Everarts man van Fyen, natuurlijke dochter van wijlen Goyart van Lankvelt.
 11. Gemert R97, nr 148, dd 1487: Jan Everart, onze gezworen vorster.
 12. Gemert R97, nr 222, dd 4-5-1490: Jan natuurlijke zoon wijlen Everarts van Haendel verkoopt erfpacht uit huis en hof aan de brug.
 13. Gemert R98, nr 114, dd 3-2-1497: Jan Everarts verkoopt huis en hof aan de brug.

Voor de kinderen uit het huwelijk: Gemert R.99 f.91v en R.100 dd 20-2-1516

 

V.f.      Henrick Berthouts van Haendel

Vermeld 1466-1484; Gehuwd ca 1460 met Aleyt, dochter van Wouter van der Hostat.

Kinderen:

VI.10 Art

VI 11 Wouter

VI.12 Yken

Vermeldingen

 1. BP 1474-1475 F158 Gemert ; Henrick Bertout Arntsn van Haendel
 2. Gemert R96, 160, 31-9-1481, Heyn van Haenle verkoopt aan drie kinderen van Henrick zn w Berthout van Haendel (hun moeder is Aleyt dt Wouter van der Hostat) het deel dat hij kreeg van w Claes Everart Faessen, zijn broer, en van zijn zuster Aleyt. Art Everarts van Haendel had de goederen eertijds verkregen van Jacob Michiels. Het betreft een huis en hof in de Deel aan de dreyboom naast Jacob Michiels en Art Michiels en verder grenzend aan de gemeynt van Gemert. Daarnaast nog andere goederen in de Deel en het Groot Molenbroek, die eerst van Art van Haendel waren. (zie bijlage)
 3. Gemert R96, 162, 31-9-1481, Art, Wouter en Yken, kinderen van Henrick Bertouts (van Haendel) verkopen een erfpacht aan Heynrick van Handel uit een huis en hof in de Deel naast de gemeynt van Gemert. Te leveren op het huis van Heynrick te Milheeze. De erfpacht zal vererven op Engel de vrouw van Heynrick en daarna op de verkopers of hun nakomelingen.
 4. Gemert R96,.. Ansem Wouter Verhofstad met zijn zuster Beel en Art Henric Bertouts met zijn broer en zus verkopen gezamenlijk de Doerenacker.

 

De volgende vermeldingen zijn nog niet verwerkt

Gemert R96, 221, 30-4-1482, Jan zn w Everart Crakellarts is gehuwd met Gertrude (elders Gheritke), nat dt Jan van Heyst bij Neelen van Haendel.

BP 1492-1493 Bakel, Jacop van Haenle

BP 1487-1488 Gemert f9v Everart Claes Hanelt

Het zou hier om een zoon kunnen gaan van Claas Aerts van Handel (wel verwerkt in het schema)

Gemert R108 , 148, dd 17-11-1566

Jan van Haendel, 81 jaar oud.

 

Bijlage 1

Transcriptie van Gemert R96 nr 160 dd 31-9-1481

Heyn van Haandel draagt goederen over op de kinderen van Henrick Bertouts van Haandel, te weten huis en hoef in de Deel, een deel van het Groot Molenbroek en een stuk land in de Deel.

Transcriptie Jan Timmers

Item dat voir ons comen is Heyn van Haenle ende erfelic opgedraghen ende mitten alden brieven overgegheven den drie kynderen Henricken wittigen zoen wilneer Bertouts van Haenelt die hy wyttelic gewonnen heeft by Aleyt wittige dochter Wouters vander Hostatt, alle all sulcken ghedeelten als hem toebehoerende waeren ende hem aengecomen waren van doede wylneer Claessen Everartden Faessen synen wittigen brueders ende Aleyten synen wittigen suster van eenen huys ende hoeff daer aen geleghen (ende mit allen synen toebehoert) inde heerlicheyt van Ghemert ter steeden geheyten die Deelstraet aldaer aen den dreyboem mitten eenre syde ende mitten eenre eynd neven des heeren ghemeyt dander syde (ende mitten anderen eynd) neven Jacops Mychghiels soen erve ende Art Mychghiels soen erve was. Wellic stuc lans voirsz wilneer Art Everarts soen was van Haenel voirmaels vercregen heeft tegen wilner Jacoppen Michghiels voirsz.

Item noch syn gedeelten van eenen stuc lans gelegen inde parochyen vrsz geheyten dat Groet Moelenbroek mitten eenre syde neven den Beverdyck mitten andere syde neven den heeren erve van Ghemert streckende mitten eenen eynd neven wylneer Wyllems Henric Maes erve was mitten anderen eynde neven erfenisse wylneer kynderen Waudemans, wellic stuc lans wilner Arts van Haendel vrsz vercregen heeft in enen erffpacht teghen wilner Willem wyttige soen wilneer Henric Maessoens.

Item noch syn ghedeelte van eenen stuc lans dat gheleghen is inden heerlicheyt van vrsz ter steede gheheyten die Deelstraet aldaer omtrent den Voert (?) mitten eenre  syde neven erffenisse wylneer Henric Jacops was mitten andere syde neven erfenisse wilneer Anssems van Stribosch was mit synen mee erven streckende mitten eenen eynd op die ghemeen straet mitten anderen eynde op wilneer Arts kynderen van Haenel was, wellic stuc lans vrsz wilneer Everart Arts soen van Haenle vercreghen heeft in eenen erff coep teghen wilneer Anssemen van Stribosch mit syne mee erven voirsz ghelic die alde brieve daer voir opghemackt ende ghedycht volcoemeliken begripen ende in holden. Voerts soe heeft die vercoeper vrsz helmelic vertegen op desen vrsz erfenisse ende op allen schepenlettere daer aff mentie makende ende gewach ende voerts op alle rechten hem daerin toebehoerende tot behoeff des kynderen vrsz ghelovende … ende allen voircommer van synen weegen aff te doen. Datum anno ut supra lesten dach in september.

Bijlage 2 Schema