Van der Hostat / Verhofstad

De oudste 3 generaties van de familie Verhofstad

I Thomas van der Hostad

Geboren ca 1325; huwelijk ca 1345; overleden voor 1380.

Vermeldingen in het cijnsboek van de hertog van Brabant onder Bakel in de periode 1340-1351 achtereenvolgens: Truda, vrouw van Lemmen; Thomas gener suus; Thomas van der Hosstad de hereditate de Lemmens. In 1380 zijn de kinderen van Thomas de cijnsbetalers (liberi Thome de Domistadio de hereditate Trude Lemmens). Later wordt expliciet vermeld dat Thomas is overleden (BP Aarlebeek periode 1382-1387 f83v: Jan en Thomas zonen van wijlen Thomas van der Hostat).Als we gener vertalen als schoonzoon dan is Thomas dus getrouwd met een dochter van het echtpaar Trude en Lemmen. (De latijnse term ‘gener’ kan echter ook opgevat worden als een algemene aanduiding van bloedverwant). Tussen 1340 en 1351 neemt Thomas het erfgoed over. Dat is waarschijnlijk de periode waarin hij huwde.

Kinderen:

 1. Jan zoon van Thomas van der Hofstad. Vóór 1389 vermeld als poorter van Helmond, volgt IIA.
 2. Amelis zoon van Thomas van der Hofstad. Vóór 1389 vermeld als poorter van Helmond, volgt IIB
 3. Thomas, vermeld in BP 1382-1387 onder Aarlebeek, samen met zijn broer Jan. Volgt IIC
 4. Ansem Maes van der Hofstad, leenman van de Commanderij Gemert van de Duitse Orde in de periode 1366-1383. Er zijn zegels van hem bekend. Geboren ca 1350. Er zijn geen nakomelingen van hem bekend.

 

IIA Jan Maes van der Hostad.

Geboren ca 1350; gehuwd ca 1370-1375, overleden voor 1411.

Vóór 1389 wordt als poorter van Helmond vermeld Jan zoon van Thomas van der Hofstad. BP 1411-1412: Thomas zoon wijlen Jan zoon wijlen Thomas van der Hofstat en wijlen zijn oom Thomas Thomasse van der Hostat.

R1187 1410-1411 f477v betreffende Aarlebeke: Jan en Thomas zoons w Thomas van der Hostat; Goossen Moedel zoon van w. Bertout Dircks; Thomas zn w Jan Thomassoen van der Hostat; Jan Fyssien Neve x Katelijn dt w Thomas zn w Thomas van der Hostat

Kinderen:

 1. Thomas Jan Maessoen van der Hofstat, geboren 1370-1375, vermeld in BP 1411-1412.

Opmerking

In de periode 1433-1438 komt een Thomas Jan Maesen voor zonder de toenaam Van der Hofstad, maar wel als Van Ghemert en een Maes Jan Maessoen van der Eycken. Het zijn leden van een andere familie.

 

IIB Melis Maes van der Hostad

Geboren ca 1350; gehuwd ca 1370-1375. overleden voor 1421.

Melis van der Hostad was gehuwd met Aleit, dochter van Melis van Milheeze (zie gegevens Melis van Milheeze verderop). In BP Bakel 1445/46 f58, dd 12-3-1446 wordt het goed Ter Tuynen in Milheeze verkocht door de erfgenamen van Melis van der Hostad. Hij had 8 kinderen terwijl ook diverse kleinkinderen genoemd worden. Er wordt 7/8 deel van de hoeve verkocht namens (de erfgenamen van) zeven kinderen van Melis. De verkoop is aan Mathijs en Aert, zonen van Jan de Berker. Waarschijnlijk bezaten zij als erfgenaam al het resterende 1/8 deel. Dat betekent dan dat een onbekende dochter van Melis huwde met Jan de Berker. In de betreffende akte worden achtereenvolgens genoemd:

 • Hendrik Amelissoen van der Hostad en zijn schoonzoon Jan Dirck Wellens, man van Aleit
 • Yda dochter wijlen Amelis van der Hostad, gehuwd met Wouter Ansem Goeswijns
 • wijlen Thomas Amelissoen van der Hostad, heeft een dochter Jutta, gehuwd met Goosen Ansem Gooswijns
 • wijlen Ansem van der Hostad zoon wijlen Amelis van der Hostad. Ansem heeft een zoon Ansem en een dochter Aleit, gehuwd met Jan Amelis Gerits
 • wijlen Amelis Amelis van der Hostad. Hij heeft een zoon Thomas
 • Hadewich Amelis van der Hostad, gehuwd met wijlen Peter Balken (moet zijn Bathen, zie verderop). Zij hebben een zoon Everart en twee onmondige kinderen Corstiaan en Jenneke
 • wijlen Aert Amelis van der Hostad. Hij heeft een dochter Aleit en een dochter Lysbeth, gehuwd met Rover Hendrik Rover Scoemekers

De bovenstaande vermelding is de belangrijkste bron voor het volgende overzicht van de kinderen. Nog meer gegevens vinden we in onderstaande akte:

Vertaling Geertrui van Synghel : BP R1216 1445-1446 Bakel f 339 (Milheeze) fol. 339r

Mathias en Arnoldus, zonen van wijlen Jan die Beircker, hebben onverdeeld beloofd aan Jan, zoon van wijlen Dirk Wellenszoon, 24 gouden peters te betalen.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd negen lopen rogge Helmondse maat jaarlijks aan Jan te leveren gedurende een periode van zes jaar.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd aan Everard, zoon van wijlen Peter Bathenzoon, 32 gouden peters te betalen.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd aan genoemde Everard gedurende een periode van tien jaar 1 mud rogge Helmondse maat te leveren.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd aan Wolter, zoon van Anselm Goeswijnszoon, 16 peters te betalen.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd een halve mud rogge Helmondse maat aan Wolter te leveren gedurende een periode van tien jaar.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd aan Goeswinus, zoon van wijlen Anselm Goeswijnszoon, 48 gouden peters te betalen en negen lopen rogge Helmondse maat te leveren.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd aan Thomas, zoon van Amelius, zoon van Amelius van der Hostat, anderhalve mud rogge Helmondse maat op Lichtmis eerstkomend te leveren en anderhalve mud rogge Helmondse maat en 48 gouden peters vanaf eerstkomende Lichtmis over twee jaar.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd aan Anselm, zoon van wijlen Anselm van der Hostat, en aan Jan, zoon van Amelius Geritszoon, 24 gouden peters te betalen onmiddellijk na de dood van Bela, (dochter is hier doorgestreept en erboven staat weduwe) van wijlen Anselm.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd aan Anselm en Jan een jaarlijkse lijfrente van negen lopen rogge Helmondse maat elk jaar tijdens het leven van (hierna is Anselm doorgestreept en staat er Bela, weduwe van Anselm) uit hun goederen.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd aan Aleid, dochter van wijlen Arnold van der Hostat, en aan Rover, zoon van Hendrik Roverszoon, 24 gouden peters te betalen en negen lopen rogge Helmondse maat te leveren.

Mathias en Arnoldus hebben onverdeeld beloofd aan Aleid en Rover een jaarlijkse lijfrente van negen lopen rogge Helmondse maat op het leven van Hadewich, weduwe van wijlen Arnold van der Hostat.

KADO 680 regest 152 dd 14-2-1409, Melis Maes van der Hostad krijgt in erfpacht 2 bunder beemd uit de hoeve Scherpenberg. In CvB 430 f50 blijkt dat dit de Dorenakker is en dat de eigenaars zijn: de kinderen van Melis Maes van der Hostad en de kinderen van zijn broer Jan Maes.

KADO 602D regest 158 dd 14-3-1409, Melis zoon van wijlen Maes van der Hostad verkoopt een erfpacht van een mud rogge aan de Duitse Orde, gaande uit erven in de Deel.

In het cijnsboek van Helmond in de periode 1421-1446 zien we als achtereenvolgende cijnsbetalers van “prato dicto Horstken”: Amelius de Mylheze; Amelis dictus van der Hofstad

Johannes filius Arnoldus Mickarts en in de kantlijn zien we nog: Thomas filii Amelis van de Hofstad.

In het cijnsboek van de Hertog van Brabant aangaande Bakel zien we anno 1448: Johannes filius Arnoldi Mickaert pro Henricus filius Amelii de Domistadio de prato dicto Stocbeemt.

Kinderen:

 1. Hendrik Amelis van der Hostad, volgt IIIA.
 2. Yda Amelisdochter van der Hostad, gehuwd met Wouter Ansem Goossens
 3. Thomas Amelis van der Hostad; volgt IIIB.
 4. Ansem Amelis van der Hostad, volgt IIIC.
 5. Amelis Amelis van der Hostad, volgt IIID.
 6. Hadewich Amelis van der Hostad, gehuwd met Peter Bathensoen. Zij hadden in ieder geval een zoon Everart.
 7. Aert Amelis van der Hostad, volgt IIIE.
 8. NN dochter van Amelis van der Hostad, gehuwd met Jan de Berker. Uit dit huwelijk: Mathijs en Aert.

 

Intermezzo: Melis van Milheeze

In BP Bakel 1400-1401 worden de kinderen genoemd van Melis van Milheeze:

a Yda, gehuwd met Jan Maessoen van Ghemert (zie de opmerking hiervoor)

 1. Heylwig, gehuwd met Gevart van Strijbosch, zoon van Jan van Bakel.
 2. Aleyt, gehuwd met Melis Maessoen van der Hofstad
 3. Margriet, gehuwd met Jan Rozelman van Helmond

In Helmond R117 nr 184 anno 1431 en in 1421wordt nog genoemd “van den leste bedde”

 1. Ermgart
 2. Melis

Melis was kennelijk tweemaal gehuwd. Het eerste huwelijk was met Kerstine, volgens Helmond R3787 nr 121 periode 1396-1400 (Kerstinen, Melis wijf van Milheeze) en volgens nr 122 was Kerstine de moeder van Yda.

Volgens Archief Helmond inv nr 1465 (charters van de H Geest) dd 20-9-1400 was de tweede vrouw van Melis: Ermgart Jan Beliensoensdochter van Dornen en was Margriet (de echtgenote van Jan Rozelman) een kind van Ermgart.

20-9-1400 Stadsarchief Helmond inv.nr. 4769 (oud: 1465),  charters tafel vd H.Geest. nr. 121

1400 Op sente Maes avont apostel.

Johannes Roeselmans soen heeft t.o.v. schepenen van Helmond verkocht aan Ermgart Jan Beliensoens dochter van Dornen en haar kinderen, verwekt door Melys van Milheze, een stuk beemd “after die Doeseldonc ovver die Aa”, jaarlijks rijdende tegen Gheefken Lucen soens kinder beemd, welke beemd hij en zijn vrouw Margriet te deel gevallen was bij een deling en die Melys voorn., de vader van Margriet, eerder gekocht had van Mercelys van der Doeseldonc en Peter zijn zoon, en dezen van Heyn Scoeman van Dornen en Margriet zijn zuster.

Schepenen van Helmond: Henric Truden en Willem Smans.

(linker zegel redelijk gaaf, rechter zegel verloren)

Er zijn aanwijzingen dat Melis van Milheeze een broer had met de naam Willem der Kynder en dat beiden erfgenaam waren van Emont van der Straten uit Deurne

1401 Stadsarchief inv nr 4772 (Oud: OA. Helmond inv.nr. 1467) akte 123 Coll. HB

tswonsdaechs binnen den heyligen pinxstdaghen 1401.

Heer Willem Ghevarts Lucen Medemans soenssoen, priester, heeft ten overstaan van schepenen van Helmond verkocht aan Ermgart Jan Belien soensdochter van Dornen en haar kinderen, die ze heeft van Melys van Milheze, een beemd genaamd Scoemansbeemt te Helmond over de Aa, e.z. een beemd toebehorende aan de kinderen van Henric van der Straten, a.z. een beemd van Godert Lyzen soen, welke beemd Ghevart Lucen soen eerder gekocht had van Ruelken dien Scoemeker Lambrecht Ruelkens soen en Jan van der Langdonc. Schepenen van Helmond: Claus van der Wijntmoelen, Art Celen Goderts soens soen. [De schepenzegels en dat van Heer Willem zijn verloren gegaan].

 

IIC Thomas Maes van der Hostat.

Geboren ca 1350; gehuwd ca 1370-1375, overleden voor 1409.

Cijnsman van de hertog onder Bakel 1340-1351

BP1411/12 Thomas zoon wijlen Jan zoon wijlen Thomas van der Hofstat en wijlen zijn oom Thomas Thomasse van der Hostat.

BP R1187 1410-1411 f477v betreffende Aarlebeke: Jan en Thomas zoons w Thomas van der Hostat; Goossen Moedel zoon van w. Bertout Dircks; Thomas zn w Jan Thomassoen van der Hostat; Jan Fyssien Neve x Katelijn dt w Thomas zn w Thomas van der Hostat

Kinderen:

 1. Aart Maessoen van der Hostat. volgt IIIF
 2. Katelijn, gehuwd met Jan Fyssien Neve

 

IIIA Hendrik Amelis van der Hostad.

Geboren ca 1370-1375, gehuwd 1400-1410, zoon van IIB

President schepen van Gemert 1433-1454. BP1450/51 f244v: Henrick Amelissoen van der Hostat.

KADO 702 regest 184 dd 27-2-1421 Ansem en Hendrik, zonen van wijlen Melis van der Hostad krijgen de helft van de Dribbely in erfpacht (de ander helft komt aan Arnd Melis van der Hostad IIIE).

kinderen:

1 Aleit, gehuwd met Jan Dirk Wellens

 

IIIB Thomas Amelis van der Hostad.

Geboren ca 1370-1375, gehuwd ca 1400-1410, overleden voor 1446, zoon van IIB

kinderen:

 1. Jutta, gehuwd met Goossen Ansem Goossens
 2. Melis Maes Melis van der Hofstad. In BP 1434/35 f9v en 1437/38 f36 en 1456/57 f239v wordt vermeld: Amelis Thomas Melis van der Hofstat.

In Gemert R98 dd 8-1-1495 is sprake van Marie dt wijlen Melis Maes gehuwd met Roloff van de Peel en haar broer Maes Melis Maes. Wellicht betreft het kinderen van Melis Maes Melis van der Hofstad.

 

IIIC Ansem Amelis van der Hostad.

Geboren ca 1370-1375, gehuwd ca 1400-1410, overleden voor 1446, zoon van IIB

Waarschijnlijk gehuwd met Yda van der Hallen, vermeld in AKDOG dd 25-5-1440

kinderen:

 1. Ansem
 2. Aleyt, gehuwd met Jan Amelis Gerit Melis van Gemert.

BP 1440/41 f87v en 1442/43 f217v: Jan Amelis Gerits man van Aleyt Ansems van der Hostat.

BP Bakel 1445/46 f 339 betreffende Milheeze: Thomas Amelis Amelissz van der Hostat, Ansem Ansems van der Hostat, Jan Amelis Gerits, Hadewijch wed van Aert vander Hostat, Aleyt Arts van der Hostat.

BP1441/42 f178v Jan en Gerit zonen van wijlen Amelis Gerit Meliszoon van Ghemert.

 

IIID Amelis Amelis van der Hostad.

Geboren ca 1370-1375, gehuwd ca 1400-1410, overleden voor 1422, zoon van IIB

President schepen van Gemert 1416-1422. BP Uden 1410/11 f439 Melis van der Hostat, man van Mechteld dochter van Jan van Scherpenberg en Gertruda van Meerlaer.

BP 1420-1422 f494 dd 3-7-1422 Melis die Rademeker zn w Melis vander Hostat; Meeus van Meerlaer, over Drogemanscamp.

BP 1461/63 f54 Jan en Amelis, zoons van wijlen Amelis van der Hofstad.

kinderen:

 1. Thomas

BP Bakel 1445/46 f 339 betreffende Milheeze: Thomas Amelis Amelissz van der Hostat, Ansem Ansems van der Hostat, Jan Amelis Gerits, Aleyt Arts van der Hostat.

 1. Jan Melis van der Hofstad
 2. Melis die Rademeker.

 

IIIE Aert Amelis van der Hostad

Geboren ca 1370-1375, gehuwd ca 1400-1410 met Hadewich, overleden voor 1446, zoon van IIB

BP 1431-1432 f160v: 5 okt.1431 Aert van der Hostat zoon van wijlen Amelis heeft opgedragen o.a. zijn deel in het goed Ter Tuynen in Milheze; BP1439/40 f132v-133: Aert van der Hostat; BP 1445/46 f339 Hadewijch wed van Aert vander Hostat en Aleijt Aerts vander Hostat

KADO 702 regest 185 dd 27-2-1421 Arnd van der Hofstat zoon wijlen Melis van der Hofstad krijgt in erfpacht Gielis Ekker en de halve Dribbely.

In CvB430 f49 staan als erfgenamen van de Gielis Akker op Boekent twee partijen genoemd. Eerste partij: Henrick Joordens, daarna Dirk van Zeeland, daarna Jan van Zeelant, daarna de weduwe Willem Aert Ywens. Tweede partij: Ariaen Rovers, daarna Haywich zijn huisvrouw, daarna zijn kinderen, daarna Peter Rovers. De Gielis Akker ligt naast de Dorenakker.

kinderen:

 1. Aleit Arts van der Hofstad Gemert R96 nr 220 dd 28-5-1482.
 2. Liesbeth Art Melis van der Hofstad, gehuwd met Rover Hendrik Rover Scoemeker. Gemert R96 nr 117 anno 1481.

Kinderen van Rover en Liesbeth:

 1. Art Rovers, overleden voor 1489, gehuwd met Geertruit Slaats; kinderen Adriaan, Aleyt (huwde Efferart Lambrecht Bollen), Beelke en Liesbeth, Gemert R97 nr 248 dd 28-2-1491; nr 289, Gemert R97 anno 1491; Gemert R97 nr 397, anno 1489.

b     Rover Rovers, Gemert R96, nrs 65, 1480; overleden voor 1492 (Gemert R97 nr 305), gehuwd met Heilwich, natuurlijke dochter van Gerit van der Schaut bij Heilwich de Vries, Gemert R 96 nr 370, 1484. Kinderen: Hendrik, Dirk, Willem, Heylwich en Haywich (gehuwd met Hendrik Hendrik Rommen zoon van Segher de Bottelier). Gemert R98 nr 302 anno 1500.

c     Margriet, Gemert R98 nr 302 anno 1500.

BP 1499/1500 f60v Aleyt Arts van der Hostat; Margriet Rover Henrix

d     Liesbeth, Gemert R96, nrs 65 anno 1480, gehuwd met Jorden Wouter van de Spijker; Gemert R98 nr 302 anno 1500. kinderen Wouter, Liesbeth, Hendrik.

e     Peter Rover Henrix

BP 1481/82 f491 Aleyt Arts van der Hostad; Peter zoon van Rover Henrix en Lijsbeth Arts van der Hostad

 

IIIF Aart Maessoen van der Hostat.

Geboren ca 1375, gehuwd ca 1400 met NN van Espdonc, overleden voor 1427, zoon van IIC.

BP 1437/38,f201v: Jan Goossens van der Meer, man van Hadewych dt w Aert Maes van der Hostat. Uit veel andere vermeldingen in BP komt hij kortweg voor als Aert Maessoen, soms met de toevoeging “van Ghemert”. Uit de vermeldingen kunnen we concluderen dat Aart Maessoen van der Hostat gehuwd was met een Van Espdonc, zuster van Michiel, Dirck en Henric van Espdonc.

BP 1426/27,f130 dd 14-6-1427: Jan en Hubrecht zns w Michiel van Espdonc; Thomas vander Vest en Wautgher, zns w Aert Maessn; Jan Goossens van der Meer, man van Hadewich Aert Maess dochter; Goyart Kaerle, man van Aef Aert Maess dochter; Wautger Dirx vander Espdonc en Aert Bathensoen van Vechel, man van Aef Dirx vander Espdonc; verkopen aan Claes Peter Claes t.b.v. diens zuster Margriet 2 buunder beemd Die Dootswech aan die Aa in de parochie Uden t.pl. geh. op Boekel en 2 stukken bouwland Berthelmanshove aldaar.

BP 1427/28, f192 dd 15-4-1428 Gemert: Hubrecht Michielss vander Espdonc vernadert dat 5/14 deel; Jan Goyart Hubensoen en Jan Petersen Keteler doen afstand daarvan t.b.v. Hubrecht Michielss vander Espdonc; Thomas vander Vesten zn w Aert Maess, Goyart zn w Jan Kaerle, Jan Goossens vander Meer, Aleit Jan die Vrieze en Beel Jansdt vander Espdonc hebben opgedragen aan Hubrecht Michielss vander Espdonc 5/14 deel in voornoemd goed op Espdonc. Luytgard dt w Aert Maes en haar zuster Heilwig.

BP 1427/28, f192 Gemert: Jan Goossens van der Meer; Aert Janss die Vrieze; Beel dt w Jan van Espdonc; Luytgard dt w Aert Maes en haar zuster Heilwich.

BP 1428/29, f265 en 266 dd 4-12-1428 alle goederen die Jan en Wautger ,zonen van Aert Maessoen, geërfd hadden van hun oom Henrick van Espdonck en zouden erven van Margriet weduwe van Henrick van Espdonc.

Naast een wettige dochter Hadewich had Aert Maessoen ook een natuurlijke dochter, vermeld in 1413. Zij huwde Aert, natuurlijke zoon van Ywaen van Veghel.

Uit bovenstaande kunnen we de volgende kinderen van Aert Maessoen afleiden:

 1. Thomas van der Vest
 2. Wautger van der Hostat, gehuwd met Aleit Peter Bouwens van Bynderen.

BP R1202 1431-1432 F10 Wautger Aert Maess man van Aleyt Peter Bouwens van Bynderen

BP Boekel 22-3-1431 Wautgerus, zoon van wijlen Arnoldus Maeszoon van Gemert heeft erfelijk verkocht aan Johannes van de Havenne en Elisabeth zijn vrouw, dochter van genoemde Wautgerus goederen op Esdonkse beemden in Boekel

 1. Hadewich/Heilwich, gehuwd met Jan Goossens van der Meer
 2. Aef, gehuwd met Goyart Jan Kaerlis
 3. Luytgard Aert Maesdochter
 4. Jan Aert Maessoen. Uit BP betreffende Mierlo 1424/25 blijkt hij gehuwd te zijn met Geertruit Goossen Clerx van Bakel (of Boekel?). Uit dit huwelijk 7 kinderen. BP Boekel 1444/45 Stroelkenshoeve in Boekel eigendom van Jan Aert Maessoen van Gemert, later van zijn zoon Dirk. BP 1220 f128v 29 juli 1450 is eigenaar Geetrui weduwe van Jan Aert Maessoen.
 5. Hadewich natuurlijke dochter. Vermeld in 1413 als vrouw van Aert Ywaens van Veghel, eveneens een natuurlijke zoon. (DOZA oorkonde 2933 en 1936).

Met betrekking tot Van der Vesten

Diverse vermeldingen van Dirck van der Vesten in de periode 1376-1405 in Bakel.

Verder:

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 78.

THOMAS die HOEGE van HELMONT.

DIRCK van der VESTEN, schoonzoon van Heer CLAES, investiet van BAKEL.

LIZE DIDDEN dochter.

BP 1448-1449 Bakel f 230

Thomas (leefde vroeger) schoonzoon van Dirck vander Vesten

Henrick, Jan en Kathelijn kinderen w. Peter van Overscoyt

Conclusie: Thomas van der Vest, zoon van Aert Maessoen van der Hostat, huwde een dochter van Dirck van der Vesten. Ouwerling vermeld hem als vorster van Bakel en later schout van Aarle en Beek en in 1407 schout van Deurne. Hij vermeld ook in 1423 een Dirc Maessoen van der Vesten die 6 lopen erfrogge opdraagt aan de O.L.V. Broederschap van Helmond. Deze Dirc Maessoen is dan een zoon van Thomas van der Vest en kleinzoon van diens schoonvader Dirck van der Vesten.

Nog niet verwerkt:

1423 schepen van Gemert: Cornelis van der Hofstadt

1433-1454 schepen van Gemert: Henric van der Hofstad

BP 1448/49 f331

Mechteld wed van Henrick vander Hostat

BP 1477/78 F109 Gemert: Ancem zn van Wouter vander Hofstad x w Yda; Jan Dirck Smeds man van Geertruyt

BP 1486/87 f128 Gemert: Ancem Wouterssn van der Hostat; Jan Dirck Smeeds van Gemart

Gemert R 96 24-3-1480 Ancem Wouter van der Hofstad en Beel zijn zuster.

Gemert R97 kynder wylner Jans vander Hofstat te weten Henricken, Wyllem, Gertrude, Janne ende Lenarden ; waarschijnlijk is Bely dt w Jan Melis ook een dochter van Jan van der Hostat (27/28-6-1487) Misschien is deze Jan Melis Verhofstad de zoon van IIIB