Historisch landschap

Vanaf het moment dat er mensen verschenen hebben zij ingegrepen in het landschap en het steeds meer naar hun hand gezet. Er kwamen wegen en paden, er verschenen nederzettingen, er werden sloten gegraven, land werd ontgonnen en ingedeeld in percelen. De woeste gronden werden omgevormd tot heidegebied en in de beekdalen werden hooilanden in gebruik genomen. Allerlei ‘kunstwerken’ verschenen zoals voorden en bruggen, omheiningen, slagbomen en houtwallen. Door het ingrijpen van de mens ontstond in de loop der eeuwen ons cultuurlandschap. Vooral de agrarische bedrijfsvoering bepaalde de inrichting van het cultuurlandschap en dat geld tot op de dag van vandaag.

Welke landschapselementen zijn nog aanwezig? Hoe kunnen we die zien en herkennen? Welke sporen hebben verdwenen elementen achtergelaten?

Die vragen moeten worden beantwoord om het historisch landschap te waarderen, elementen ervan te kunnen beschermen, te onderhouden, te herstellen of zelfs helemaal te reconstrueren.

Op deze pagina gaan we in op allerlei elementen van het cultuurlandschap en het ontstaan ervan. Onder meer oude akkers, bewoningspatronen, wegen en paden, grenzen in het landschap en de inrichting van beekdalen. Maar er is ook nog meer.

Oude akkers werden in het verleden opgehoogd, waardoor aan de rand ervan een steilrand ontstaat. De holle weg op Geneneind in Bakel is ontstaan door de ophoging van de akkers aan weerszijden ervan